Sukuseura

HINTIKAN SUKUHISTORIAA

Kun Hintikka -Suku ry  perustettiin v 1985 seuran perustamisen aloitteentekijä ja ensimmäinen puheenjohtaja ,sittemmin  kunniajäsen Pentti Hintikka teetätti selvityksen sukututkija Seppo Sampiolla Hintikka suvun  varhaisemmista vaiheista. Hintikka-suvusta olivat keränneet aineistoa useat suvusta  kiinnostuneet henkilöt etenkin sukuseuran   kunniajäsenet Alli Hintikka sekä myös Anni Haapamäki (o.s Hintikka )ja Helvi Ritvanen (o.s Hintikka) .Näiden aineistojen pohjalta sukuseuran tilaamana Terhi Nallinmaa -Luoto selvitti suvun varhaisempia sukupolvia 1500-luvulta 1700-luvulle asti. Nämä selvitykset on julkaistu  Hintikka -Suku ry:n tiedotuslehdissä numeroissa 2/1988,3/1989,4-5/1989.

SUKUTIEDOT KOOTTIIN KIRJAKSI

Sukuneuvosto päätti 7.3.1997 kokouksessaan ryhtyä toimenpiteisiin sukukirjan toimittamiseksi. Tämän jälkeen erityisesti   sukuseuran sihteeri Juhani Hintikka ja sukuneuvoston jäsen Heikki Hintikka keräsivät laajalti  aineistoa 1700-,1800-ja 1900-luvulla eläneistä Hintikka -Suvun eri haaroista .Sukuneuvoston jäsen Jaakko Hintikka   tallensi  tämän aineiston PAF-sukututkimusohjelmaan http://www.familysearch.org

Koska osoittautui että Rautalammin Matti Hintikasta 1500-luvulta lähtevä suku käsitti tuhansia henkilöitä ,joiden henkilötietojen hankkiminen täydellisenä nykypäivään asti olisi ollut vaikeata käytettävien resurssien puitteissa ,sukuneuvostossa päätettiin  että ensi vaiheissa julkaistaan  varhaisempia polvia käsittelevä  aineisto 12.polveen asti, mikä ajallisesti  vastaa eri sukuhaaroista riippuen noin i 1900-luvun  alkua . Näin rajoitettunakin  julkaistava aineisto  käsittää kolmatta tuhatta  henkilöä .Jos työtä olisi jatkettu 14-15 sukupolviin, henkilömäärä olisi lisääntynyt  arviolta parilla tuhannella henkilöllä , joista tietojen hankkiminen olisi  ollut vaikeampaa  myös   kirjan laatimisen aikana voimaantulleiden mm henkilörekisterisäännösten johdosta.

 Ensimmäinen  Hintikan sukukirja Suur -Rautalammin Hintikat valmistui 2002 .Se julkaistiin  Korpilahden sukujuhlien yhteydessä .Kirja sisältää  Hintikat miespuolista linja seuraten vuosilta 1500 -1900.

HINTIKKA-NIMEN HISTORIA JA LAAJUUS

Sukukirja käsittelee Rautalammille  1500-luvun keskivaiheilla ilmaantuneen  Matti Hintikan jälkeläisiä.

Hän oli syntynyt vuosien 1525 -1535  paikkeilla  ja  oli isäntänä  nykyisen Konneveden kirkonkylän  keskustassa sijainneessa  Sydänmaahintikan talossa v 1565.Talo tunnetaan pitäjässä  vuodelta 1561.

 Matti  Hintikka toimi lautamiehenä  vuonna 1572 ja oli säilyneiden   verotietojen perusteella  suhteellisen varakas. Sukunimen kirjoitusasu  vaihtelee vanhoissa asiakirjoissa  melko paljon : Hinntzicka ,Hintzicka ,Hinzicke ,Hijntzicka ja vakiintui myöhemmin Hindicka -Hindikan kautta.

Matti Hintikan Hintikka jälkeläisiä  on voitu selvittää noin pari tuhatta henkilöä .Kirjan valmistumisen aikaan vuoden 2002 alussa  Väestörekisterissä oli 1138 Hintikka-nimistä  henkilöä ,joista miehiä 567 ja naisia 571. Entinen nimi Hintikka oli noin 373 henkilöllä ,joista naisia 357 ja miehiä 16. Näistä ulkomailla  oli 20 ja suomessa 353.Luvuissa on  huomattava ,että rekisteriä  alettiin pitää vasta 1960-1970 lukujen vaihteesta alkaen .Väestörekisterin mukaan  ennen  vuotta 1944 syntyneitä  Hintikoita on eniten Rautalammilla 116 henkeä ,toiseksi eniten Hankasalmella  49 ja Konnevedellä 37.Sensijaan vuoden 1966 jälkeen syntyneitä  on  eniten Helsingissä 49 ,sitten Jyväskylässä 35 ja Laukaassa 29

Sukua on pidettävä  keskisuurena ,sillä se ei kuulu läheskään 100 suurimman  sukunimen joukkoon

Suoritettujen selvitysten perusteella  näyttää siltä ,että jokseenkin  kaikki nykyiset Hintikat  ovat johdettavissa Matti Hintikasta ,tosin täyttä varmuutta asiasta ei ole .Kuitenkin sukua on pidettävä  varsin  yhtenäisenä sillä läheskään kaikilla näin laajan ,vanhan  1500-luvun keskivaiheilta  peräisin olevan  suomalaisen sukunimen haltijoilla  ei ole osoitettavissa yhtä kantaisää.

SUKUTIETOJEN KERUU 2000-LUVULLA

Sukutietojen keräämistä jatkettiin aktiivisesti 2000-luvun alkupuolella. Kiinnostuksen kohteena  olivat 1900-luvulla syntyneet  ja eläneet henkilöt aina nykyhetkeen saakka. Työn tuloksena toinen sukukirja  Suur-Rautalammin Hintikat II( Sydänmaahintikan  jälkipolvet 1900-2000),joka  julkaistiin v 2010.

Kirja sisältää 800 sivua ja se sisältää 7000 henkilöä. Sukuseuran keskeisten toimijoiden Juhanin ja Heikin toimintamahdollisuuksien rajautuessa kokoamistyö jäi Jaakko Hintikan tehtäväksi. Hänen ja lähipiirinsä ansiosta kirjan  toteuttaminen painettavaksi saatiin loppuunviedyksi.  Sukukirja on suoraa jatkoa ensimmäiselle osalle ja käsittää uudemmat sukupolvet. Tutkimusaineistoa saatiin sukuseuran  jäseniltä ja sukulaisille suoritetuilla kyselyillä. Keskeisenä apuna oli v 2004 Novo-Groupin välityksellä saatu Väestörekisterin Hintikka- aineisto. Tämän 160- sivuisen tulostusaineiston tallentaminen sukututkimusohjelmaan Jaakon toimesta  oli iso  ja merkittävä työ

Voidaan katsoa että Hintikka -Suvun vaiheet  jälkeläisineen   on päivitetty  kokonaisuutena 2000-luvun alkuun. Sukuseuran toimesta suvun vaiheiden selvitystyö jatkuu eri haaroissa . Uusina menetelminä on   hyödynnetty mm DNA-selvityksiä.

Sukuseuran toiminta

Sukukokouksia on pidetty vuodesta 1986 joka toinen vuosi. Sukuneuvosto kokoontuu säännöllisesti ja tiedottaa suvun jäsenille  vireillä olevista asioista mm tiedotuslehdissä.

Päivitetty 30 .4.2019

HINTIKKA -suku ry:n säännöt (Avautuu PDF tiedostona)