Säännöt

HINTIKKA –suku ry:n säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hintikka-Suku ry ja sen kotipaikka on Rautalampi. Yhdistystä kutsutaan
jäljempänä seuraksi.


2 § Toiminnan tarkoitus


Seuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.


3 § Toimintamuodot
Seura toteuttaa tarkoitustaan

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sen tarkoitusta edistäviä
  tilaisuuksia,
 • kokoamalla, luetteloimalla ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta ja esineitä,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä saamaan selville suvun vaiheita,
 • saattamalla tutkimusten tulokset jäsenien tietoon,
 • sekä pitämällä ja täydentämällä luetteloa suvun jäsenistä myös niistä, jotka eivät ole
  liittyneet seuran jäseniksi.
  Seura voi toimintansa tueksi perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentteja
  ja lahjoituksia.

  4 § Jäseneksi hyväksyminen
  Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka isän tai
  äidin puolelta kuuluu sukuun tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran
  varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, joka on kiinnostunut Hintikkasuvusta ja sukututkimuksesta.

  5 § Jäseneksi hakeminen ja eroaminen
  Seuran jäseneksi pyrkivän on ilmoitettava siitä sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi
  ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä sukuneuvostolle tai
  sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai suullisesti seuran kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
  Seuralla on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminut seuran tarkoitusperien vastaisesti tai
  jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa kahtena
  perättäisenä vuonna.

  6 § Jäsenmaksu
  Seuran jäsenten on vuosittain maksettava sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran
  hallitus, jota jatkossa kutsutaan sukuneuvostoksi, voi erityisestä syystä vapauttaa
  jäsenmaksun suorittamisesta.

  7 § Ainaisjäsenyys
  Seuran ainaisjäseneksi pääsee maksamalla kerralla jäsenmaksun kymmenkertaisena.
  HINTIKKA –suku ry:n säännöt

  8 § Nuorisojäsenet
  Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä. Heiltä ei peritä
  jäsenmaksua eikä heillä ole seuran kokouksissa äänioikeutta.

  9 § Kunniajäsenet
  Sukuneuvoston esityksestä sukukokous voi kutsua puheenjohtajana erityisen ansiokkaasti
  seuran tarkoitusperiä edistäneen henkilön kunniapuheenjohtajaksi, sekä kunniajäseneksi
  henkilön, joka on toiminnallaan erityisen ansiokkaasti edistänyt seuran tarkoitusperiä.
  Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

  10 § Sukuneuvosto
  Seuran asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena toimiva sukuneuvosto, joka valitaan
  varsinaisessa sukukokouksessa. Neuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kuusi ja
  enintään yhdeksän jäsentä, jotka edustavat mahdollisimman monia sukuhaaroja.
  Sukuneuvoston jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
  Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan
  sekä muita toimihenkilöitä tarpeen mukaan. Puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuun
  ottamatta toimihenkilöt voidaan valita myös sukuneuvoston ulkopuolelta.
  Sukuneuvosto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään
  yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni
  ratkaisee. Sukuneuvoston kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

  11 § Toimikunnat
  Sukuneuvosto voi asettaa keskuudestaan tai muista seuran jäsenistä toimikuntia
  erityistehtävien hoitamiseksi.

  12 § Nimenkirjoittaminen
  Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä
  yhdessä jonkun sukuneuvoston jäsenen kanssa tai neuvoston valtuuttamina kaksi seuran
  toimihenkilöä yhdessä.

  13 § Seuran tilit
  Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille
  tarkastettavaksi viimeistään tilikautta seuraavan helmikuun kuluessa.
  Toiminnantarkastajien lausunto on annettava maaliskuun loppuun mennessä.

  14 § Seuran kokoukset
  Seuran varsinainen kokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa
  huhti-syyskuun välisenä aikana joka toinen vuosi ja siitä on ilmoitettava seuran jäsenille
  vähintään 2 ja enintään 6 viikkoa aikaisemmin kirjeellä tai seuran omassa lehdessä ja
  sukuneuvoston valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ylimääräisen
  sukukokouksen koollekutsuminen tapahtuu samalla tavalla. Muihin seuran kokouksiin
  kutsutaan jäsenet samalla tavalla.
  Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja.
  HINTIKKA –suku ry:n säännöt
  Avaaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä huolehtii kokouksen
  puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinnoista.
  Kokouksessa käsitellään seuraavat viralliset asiat:
 1. Sukuneuvoston kertomus seuran toiminnasta.
 2. Seuran tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta ja toiminnantarkastajien
  lausunnot.
 3. Menneen toimintakauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko
  vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle.
 4. Liittymis- ja jäsenmaksujen vahvistaminen alkavaa toimikautta varten.
 5. Päätetään sukuneuvoston jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakorvauksista ja
  toiminnantarkastajien palkkioista.
 6. Vahvistetaan toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.
 7. Sukuneuvoston puheenjohtajan (suvun esimiehen) valinta.
 8. Jäsenten valinta sukuneuvostoon erovuoroisten tilalle.
 9. Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta.
 10. Päätetään muista kokouskutsuissa mainituista asioista.
  Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä seuran tarkoitusperiin.

  15 § Äänioikeus
  Seuran kokouksissa on jokaisella seuran varsinaisella ja kunniajäsenellä äänioikeus.
  Nuorisojäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
  Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jolle on annettu useimmat äänet. Äänten
  mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee ellei kyse ole henkilövaaleista, jotka
  ratkaistaan arvalla.

  16 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on
  ilmoitettu kokouskutsussa.
  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta edellyttää, jotta se olisi
  lainvoimainen, että sitä on kannattanut vähintään kolme neljännestä kaikista kokouksessa
  annetuista äänistä.

  17 § Omaisuuden luovuttaminen
  Jos seura purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä seuran omaisuuden
  käyttämisestä sukuperän tarkoitusperiä edistävällä tavalla.
  Seuran arkisto on luovutettava valtionarkistolle.

  18 § Yleistä
  Muuten noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.
  HINTIKKA – suku ry:n yllä olevat säännöt on hyväksytty 3.8.1985 pidetyssä sukuseuran perustavassa
  kokouksessa. Sääntöjen 10§ kohtaa muutettu v. 2002, 9§ kohtaa muutettu v 2004. Sääntöjen kohdissa 1§,
  4§, 13§ ja 14§ muutoksia 2012.