Hintikan sukuhistoriaa

Hintikka-Suvun tutkimushistoriaa

Hintikka -Suku ry perustettiin Rautalammilla sukuseuran perustavassa kokouksessa 3.8.1985. Paikalle oli saapunut n 250 suvun jäsentä. Sukuseuran toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin suvun vaiheiden selvittäminen, perinteiden vaaliminen ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen edistäminen suvun jäsenten keskuudessa. Hintikka Suku ry merkittiin yhdistysrekisteriin 13.6.1986.

Ossi Hintikan suunnittelema Hintikkasuvun vaakuna on hyväksytty Suomen Heraldisen seuran vaakunarekisteriin 17.11.1992 numerolla 511.

Kun Hintikka -Suku ry perustettiin v 1985 seuran perustamisen aloitteentekijä ja ensimmäinen puheenjohtaja, sittemmin kunniajäsen Pentti Hintikka teetätti selvityksen sukututkija Seppo Sampiolla Hintikka suvun varhaisemmista vaiheista. Hintikka-suvusta olivat keränneet aineistoa useat suvusta kiinnostuneet henkilöt etenkin sukuseuran kunniajäsenet Alli Hintikka sekä myös Anni Haapamäki (o.s Hintikka) ja Helvi Ritvanen (o.s Hintikka). Näiden aineistojen pohjalta sukuseuran tilaamana Terhi Nallinmaa-Luoto selvitti suvun varhaisempia sukupolvia 1500-luvulta 1700-luvulle asti. Nämä selvitykset on julkaistu Hintikka -Suku ry:n tiedotuslehdissä numeroissa 2/1988,3/1989,4-5/1989.

Sukutiedot koottiin kirjaksi

Sukuneuvosto päätti 7.3.1997 kokouksessaan ryhtyä toimenpiteisiin sukukirjan toimittamiseksi. Tämän jälkeen erityisesti sukuseuran sihteeri Juhani Hintikka ja sukuneuvoston jäsen Heikki Hintikka keräsivät laajalti aineistoa 1700-, 1800- ja 1900-luvulla eläneistä Hintikka -Suvun eri haaroista. Sukuneuvoston jäsen Jaakko Hintikka tallensi tämän aineiston PAF-sukututkimusohjelmaan (http://www.familysearch.org/ )

Koska osoittautui että Rautalammin Matti Hintikasta 1500-luvulta lähtevä suku käsitti tuhansia henkilöitä, joiden henkilötietojen hankkiminen täydellisenä nykypäivään asti olisi ollut vaikeata käytettävien resurssien puitteissa, sukuneuvostossa päätettiin, että ensi vaiheissa julkaistaan varhaisempia polvia käsittelevä aineisto 12. polveen asti, mikä ajallisesti vastaa eri sukuhaaroista riippuen noin 1900-luvun alkua. Näin rajoitettunakin julkaistava aineisto käsittää kolmatta tuhatta henkilöä. Jos työtä olisi jatkettu 14 – 15 sukupolviin, henkilömäärä olisi lisääntynyt arviolta parilla tuhannella henkilöllä, joista tietojen hankkiminen olisi ollut vaikeampaa myös kirjan laatimisen aikana voimaantulleiden mm henkilörekisterisäännösten johdosta.

 Ensimmäinen Hintikan sukukirja Suur -Rautalammin Hintikat valmistui 2002. Se julkaistiin Korpilahden sukujuhlien yhteydessä. Kirja sisältää Hintikat miespuolista linjaa seuraten vuosilta 1500 -1900.

Hintikka nimen historiaa ja laajuus

Sukukirja käsittelee Rautalammille 1500-luvun keskivaiheilla ilmaantuneen Matti Hintikan jälkeläisiä.

Hän oli syntynyt vuosien 1525 -1535 paikkeilla ja oli isäntänä nykyisen Konneveden kirkonkylän keskustassa sijainneessa Sydänmaahintikan talossa v 1565. Talo tunnetaan pitäjässä vuodelta 1561.

 Matti Hintikka toimi lautamiehenä vuonna 1572 ja oli säilyneiden verotietojen perusteella suhteellisen varakas. Sukunimen kirjoitusasu vaihtelee vanhoissa asiakirjoissa melko paljon: Hinntzicka, Hintzicka, Hinzicke, Hijntzicka ja vakiintui myöhemmin Hindicka – Hindikan kautta.

Matti Hintikan Hintikka jälkeläisiä on voitu selvittää noin pari tuhatta henkilöä. Kirjan valmistumisen aikaan vuoden 2002 alussa Väestörekisterissä oli 1138 Hintikka-nimistä henkilöä, joista miehiä 567 ja naisia 571. Entinen nimi Hintikka oli noin 373 henkilöllä, joista naisia 357 ja miehiä 16. Näistä ulkomailla oli 20 ja suomessa 353. Luvuissa on huomattava, että rekisteriä alettiin pitää vasta 1960 – 1970 lukujen vaihteesta alkaen. Väestörekisterin mukaan ennen vuotta 1944 syntyneitä Hintikoita on eniten Rautalammilla 116 henkeä, toiseksi eniten Hankasalmella 49 ja Konnevedellä 37. Sensijaan vuoden 1966 jälkeen syntyneitä on eniten Helsingissä 49, sitten Jyväskylässä 35 ja Laukaassa 29.

Sukua on pidettävä keskisuurena, sillä se ei kuulu läheskään 100 suurimman sukunimen joukkoon.

Suoritettujen selvitysten perusteella näyttää siltä, että jokseenkin kaikki nykyiset Hintikat ovat johdettavissa Matti Hintikasta, tosin täyttä varmuutta asiasta ei ole.  Kuitenkin sukua on pidettävä varsin yhtenäisenä sillä läheskään kaikilla näin laajan, vanhan 1500-luvun keskivaiheilta peräisin olevan suomalaisen sukunimen haltijoilla ei ole osoitettavissa yhtä kantaisää.

Sukutietojen keruu 2000-luvulla

Sukutietojen keräämistä jatkettiin aktiivisesti 2000-luvun alkupuolella. Kiinnostuksen kohteena olivat 1900-luvulla syntyneet ja eläneet henkilöt aina nykyhetkeen saakka. Työn tuloksena toinen sukukirja Suur-Rautalammin Hintikat II (Sydänmaahintikan jälkipolvet 1900 – 2000), joka julkaistiin v 2010.

Kirjassa on 800 sivua ja se sisältää 7000 henkilöä. Sukuseuran keskeisten toimijoiden Juhanin ja Heikin toimintamahdollisuuksien rajautuessa kokoamistyö jäi Jaakko Hintikan tehtäväksi. Hänen ja lähipiirinsä ansiosta kirjan toteuttaminen painettavaksi saatiin loppuunviedyksi Kalevi Oksasen puheenjohtaja -kaudella.  Sukukirja on suoraa jatkoa ensimmäiselle osalle ja käsittää uudemmat sukupolvet. Tutkimusaineistoa saatiin sukuseuran jäseniltä ja sukulaisille suoritetuilla kyselyillä. Keskeisenä apuna oli v 2004 Novo-Groupin välityksellä saatu Väestörekisterin Hintikka- aineisto. Tämän 160- sivuisen tulostusaineiston tallentaminen sukututkimusohjelmaan Jaakon toimesta oli iso ja merkittävä työ.

Voidaan katsoa että Hintikka -Suvun vaiheet jälkeläisineen on päivitetty kokonaisuutena 2000-luvun alkuun. Hintikka-suvun selvitysten jatko tapahtunee parhaiten eri sukuhaarojen puitteissa. Viimeisimpänä menetelmänä on hyödynnetty mm DNA-otosselvityksiä. Vireillä on ollut kirjahanke suvun tiedotuslehdissä vuosina 1987 -2011 olleista artikkeleista

Päivitetty 19.12.2021